جستجو
» کارکنان

کارکنان - نمایش درختی

فهرست کارکنان

نام و نام خانوادگیتلفنفکسپست الکترونیکیآدرس
مهدی عادلی     
جواد شکریان   javadshokri67@yahoo.com 
احمد بارگاهی     

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

مهدی عادلی

مهدی عادلی

رئیس اداره اجتماعی
رضا رضازاده

رضا رضازاده

رئیس اداره فرهنگی و ورزشی
مصطفی فخرآوری

مصطفی فخرآوری

رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع
علی احمدی

علی احمدی

کارشناس امور اماکن ورزشی
سعید حکمت آرا

سعید حکمت آرا

کارشناس امور ورزشی
حیدر احمدی

حیدر احمدی

کارشناس امور فرهنگی
شکریان

جواد شکریان

کارشناس روابط عمومی
بارگاهی

احمد بارگاهی

رئیس سازمان

تمـاس با مـا

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندر بوشهر
نشانی : خیابان شهید چمران
صندوق پستی: 1758
ایمیل : info@bufarhangi.ir

دفتر شهردار 33323329

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه