/ کارکنان

نسخه برداری

کارکنان - نمایش درختی

فهرست کارکنان

نام و نام خانوادگیتلفنفکسایمیلآدرس
مهدی عادلی     
جواد شکریان   javadshokri67@yahoo.com 
احمد بارگاهی     

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

مهدی عادلی
  • رئیس اداره اجتماعی
شکریان
  • کارشناس روابط عمومی
بارگاهی
  • رئیس سازمان