/ معرفی سازمان / حوزه ریاست / - حقوقی و قراردادها

کارشناس امور حقوقی و قراردادها:

فریده کبگانی