/ معرفی سازمان / حوزه ریاست / - روابط عمومی

کارشناس روابط عمومی:

جواد شکریان