/ معرفی سازمان / حوزه ریاست / - مسئول دفتر

مسئول دفتر:

عادل نشادی