/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / ز / عبدالحسین زنده بودی

احمد دستپاک

شهید عبدالحسین زنده بودی

وصیت نامه شهید عبدالحسین زنده بودی

نام پدر: حیدر

       تاریخ تولد: 22/9/1343

                   تاریخ شهادت: 9/9/1360

                               محل شهادت: بستان

وصیتی که برای ملت دارم این است که امام را تنها نگذارید و هرچه زودتر این منافقین از خدا بی خبر را ریشه کن کنید . مادرم اگر من شهید شدم مبادا برای من گریه کنید، چون شهادت نعمتی است که خداوند به ما داده است و همیشه به یاد خدا باشید ، نماز و روزه خود را بخوانید و بگیرید وشب و روز برای امام دعا کنید.