ناصر رازی

شهید ناصر راضی

وصیت نامه شهید ناصر رازی

نام پدر: محمد

       تاریخ تولد: 8/3/1349

                   تاریخ شهادت: 17/7/1361

                               محل شهادت: جوانرود

اینجانب محل محراب و سجده در برابر پروردگار حق تعالی را به چشم می بینم و باز ای مسلمانان و ای کسانیکه پشت جبهه ها را تقویت می کنید امام را فراموش نکنید. به رهنمونهای او گوش کنید قلب امام بزرگوار را نرنجانید که خداوند سبحان شما را نخواهد بخشید . مادر ای فرشته نجات ، ای کسی که بهشت زیر پای شماست مرا ببخش که نتوانستم خدمتی برایت انجام دهم مادر جان مبادا بخاطر من اشکی بریزی. دیگر عرضی ندارم.