محمود پیکر

شهید محمود پیکر

وصیت نامه شهید محمود پیکر

نام پدر: محمد باقر

       تاریخ تولد: 15/10/1341

                   تاریخ شهادت: 4/10/1365

                               محل شهادت: خرمشهر

خدایا شش بار به میدان نبرد اعزام شدم و مرا قبول نکردی ، از تو می خواهم که مرا بپذیری... ای مسئولینی که در رأس قرار دارید ، کاری نکنید که روابط جایگزین ضوابط شود . ما امروزه چنین مسئله ای را در اداره ها می بینیم وای بر شما اگر چنین کنید ! نفرین همه شهداء و خانواده ی شهداء بر شما باد!. من از خدا خواهانم ، اگر مسئولی از وظایف خود غافل ماند او را مورد بخشش قرار دهد و به راه راست هدایت کند .