/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / پـ پ / محمدرضاپیمان

محمدرضا پیمانشهید محمدرضا پیمان

وصیت نامه شهید محمد رضا پیمان

نام پدر: عبدالحسین

       تاریخ تولد: 5/6/1341

                   تاریخ شهادت: 22/7/1360

                               محل شهادت: کرخه نور

پس از سلام امیدوارم که حال همه بچه ها خوب باشد و تمام خانواده کسالتی نداشته باشند . از شما پدر و مادر می خواهم که ناراحت نباشید و سعی می کنم هر چند وقت با تلفن یا نامه با شما تماس بگیرم . دیگر عرضی ندارم به جزء سلامتی شما از خدای بزرگ و متعالی . به یاری خدای توانا می جنگیم تا پیروز شویم .