مهدی پژنگ

شهید مهدی پژنگ

وصیت نامه شهید مهدی پژنگ

نام پدر: حسین

       تاریخ تولد: 29/9/1343

                   تاریخ شهادت: 23/4/1361

                               محل شهادت: شلمچه

پدر و مادر مهربانم نمی دانم با چه زبانی از شما بخاطر زحماتی که برایم کشیده اید تشکر کنم .  از برادر و خواهرم می خواهم که همیشه در خط امام کبیرمان باشند . پدر و مادر مهربانم مبادا در فقدان من گریه و شیون کنید ، چرا که من شهید شدم و به دیار معبود خود شتافتم و چه ارزشی از این بالاتر نزد خدا .