/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / نـ ن / عبدالخالق نامدار فرد