/ هم‌عهدی با شهدا / اسامی شهدا / کـ ک / عبدالمجید کبابی زاده